Skibelund historik
 
På kort fra 1780 ses stedet markeret som en gård, ved navn Skiblinggård. Gården er opført omkring 1775, og navnet menes at betyde " den lille skov, hvor bådene ligger" eller "lunden, hvor der hugges træ til skibstømmer". På kortet antydes ingen vej at føre dertil.
 
Solkær Enge fortæller historien om 20.ernes forsøg på at indvinde landområder til dyrkning. Der etableredes dræn, som skulle afvande jordene, samt diger til at holde Lillebælts salte vande borte. For at øge afvandingen etableredes der en pumpestation.

Naturgenopretningsprojektet Solkær Enge blev i 2004 gennemført i forbindelse med VM2, hvor hovedformålet var at fjerne kvælstof fra vandmiljøet, så der kan arbejdes konkret med Danmarks naturgenopretningsstrategi på stedet. I den forbindelse blev pumpestationen nedlagt, diget gennembrudt, så vandet igen kunne flyde uhindret ud og ind over engene. Der er tale om et stykke østjysk vadehav, hvor vandstanden i Lillebælt bestemmer vandstanden på engene.

Pumpehuset står der endnu og vidner om en svunden tid. Huset bruges til informationstavler samt madpakkehus.

Yderligere oplysninger om Solkær Enge kan ses på Kolding Kommunes hjemmeside: Genopretning af Solkær Enge

 

Naturskolen Skibelund eksisterer i kraft af nært samarbejde mellem Kolding Kommune og Skov og Naturstyrelsen, med støtte fra Skov og Naturstyrelsens Tipsmidler fra Friluftsrådet. (omformuleres)